REGULAMIN ZAWODÓW NA III FESTIWALU NORDIC WALKING

Sokołowsko – 4 września 2016 r.

 

I.       ORGANIZATOR i WSPÓŁORGANIZATORZY

1.   Organizatorem VI Festiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej jest Powiat Wałbrzyski.

2.   Współorganizatorami VI Festiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej są:

1)   Towarzystwo Rozwoju Sokołowska,

2)  Sołectwo Sokołowsko.

II.       TERMIN i MIEJSCE

1.   VI Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej odbędzie się 04.09.2016 roku.

2.   Start imprezy: godzina 10:30 przy Pensjonacie Leśne Źródło.

III.       ZGŁOSZENIA i UCZESTNICTWO

1.   Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w dniu imprezy od godziny 10:30 do 11:45 w Biurze Zawodów.

2.   Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biurze Zawodów.

3.   Każdy uczestnik podczas rejestracji musi posiadać dowód tożsamości.

4.   W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego do startu w imprezie.

5.   Każdy uczestnik V IFestiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej otrzyma:

1)   bon żywieniowy (kiełbasa z grilla, pieczywo, woda mineralna),

2)   numer startowy,

3)   medal.

6.   Każdy uczestnik, na podstawie posiadanego numeru startowego bierze udział w losowaniu nagród.

7.   Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do zaleceń obsługi imprezy.

8.   Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu VI Festiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej.

IV.       TRASY i KATEGORIE WIEKOWE

1.   Podczas VI Festiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej uczestnicy będą startować na dwóch dystansach 3 i 5 km.

2.   Trasa marszu biegnie przez tereny Sokołowska, w zakresie wysokości od 600 do 684 m n.p.m. przez drogi asfaltowe, polne i łąki. Przebieg tras i ich profile wysokościowe dostępne będą na stronie internetowej Organizatora i Towarzystwa Rozwoju Sokołowska: www.powiat.walbrzych.pl, www.sokolowsko.pl.

V.         MEDALE

1.   Każdy uczestnik marszu, posiadający numer startowy otrzymuje pamiątkowy medal.

VI.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   VI Festiwal Nordic Walking jest imprezą rekreacyjną.

2.   Podczas imprezy obowiązują przepisy techniki marszu ustanowione przez Polską Federację Nordic Walking.

3.   Organizator zapewnia opiekę medyczną.

4.   Podczas marszu każdy uczestnik musi mieć przymocowany numer startowy w widocznym miejscu.

7.   Marsz odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

8.   Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

9.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestników marszu.

10.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

       

 

REGULAMIN ZAWODÓW NA III FESTIWALU NORDIC WALKING
Sokołowsko – 23 czerwca 2013 r.

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Rajdu NordicWalking jest: Towarzystwo Rozwoju Sokołowska

 

II. Cel imprezy. Popularyzacja NordicWalking jako masowej formy spędzania czasu wolnego.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Festiwal Nordic Walking odbędzie się 23 czerwca 2013 r. w Sokołowsku.
 2. Start: godzina 11:00 przy Pensjonacie „Leśne Źródło”.
 3. Zawodnicy na start muszą się zapisać w Biurze Festiwalu do godz.10:45
 4. Marsz odbędzie się na dwóch dystansach o długości 5km i 10 km.
 5. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi zawodów.
 6. Trasa marszu to dwie różne pętle o długości 5 km prowadzące przez tereny Sokołowska w zakresie wysokości od 600 do 684 m n.p.m przez drogi asfaltowe, polne i łąki. Przebieg trasy i ich profil wysokościowy jest dostępny na stronie organizatora www.sokolowsko.pl.

IV. UCZESTNICTWO I TECHNIKA MARSZU

 

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy techniki marszu Polskiej Federacji Nordic Walking
 2. Marsz ma charakter rekreacyjny, służący sprawdzeniu swoich możliwości i umiejętności w Nordic Walking, spędzenia wolnego czasu z innymi uczestnikami Festiwalu w pięknych terenach Sokołowska. Marsz nie ma charakteru zawodów.
 3. W marszu Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 23 czerwca 2013 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w marszu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Festiwalu) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Festiwalu. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz uiścić opłatę startową. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w marszu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 5. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów odbędzie się w Biurze Festiwalu, w dniu 23.06. 2013 r. od godz. 9:30 do godz. 10:45
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 7. Obowiązuje podział na kategorie kobiet i mężczyzn na w/w dystansach
 8. Uczestników obowiązuje limit czasu ukończenia marszu. Meta zostanie zamknięta dla uczestników o godzinie 14:00.
 9. Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać regulaminu marszu.
 10. Każdy uczestnik marszu zobowiązany jest posiadać własne kije oraz strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych (strój niekrępujący i obuwie sportowe)

 

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniu Festiwalu do godz. 10:45 w Biurze Festiwalu.
 2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgodny na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w wysokości – 5 zł

VI. NAGRODY

 1. Każdy zawodnik który ukończy marsz otrzyma pamiątkowy znaczek.
 2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą marsz w wyznaczonym terminie biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie marszu.
 2. Każdy zgłoszony uczestnik marszu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwego wypadku.
 3. Podczas marszu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
 4. Marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
 5. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora marszu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestników marszu.
 8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.